1. Новый раздел и сервер Discord!
  Смотри новость ТЫК

вторая часть символом для вконтакте

Тема в разделе "ВКонтакте", создана пользователем dfczzz, 23 авг 2013.

 1. Оффлайн

  dfczzz

  295
  482
  77
  .(”` -’ ‘ ‘-/ “)…._ _ _ _. .– ‘ ‘ ” `-._ .. ,
  …`о _`о . . ) . . `- . . . . . . . (. . . . .) ., `-._ _.“)
  …( _Y_. ) `. . . ._. . ) . . . . . `- _. . .`,.“- … – `..

  …. (¯`°v°´¯)
  …….(_.^._)…(¯`°v°´¯)
  ….(¯`°v°´¯)…. (_.^._)
  ……(_.^._)..

  ——–\|||||||/————-
  ———-( o o )—————
  —oooO–(_)–Oooo——–
  ——————————–
  ———oooO—————–
  ———(__)—-Oooo——–
  ———-\-(——(__)———
  ———–\_)—–)-/———–
  ——————(_/————
  ———————————

  ,___,
  [O.o]
  /)__)
  -"--"-

  म्यास नदी पर रूस में एक शहर है, जो ऊराल पहाड़ियों के पूर्व ही करने के लिए स्थित है। यह चेल्याबिंस्क ओब्लास्ट के प्रशासनिक केंद्र रहा है। चेल्याबिंस्क का प्रधान शासक मिखाइल यूरेविच है।

  11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111```11111111111111111111111111 1111111111111111111```1111```111111111111111111111 111111111111111111``111````````1111111111111111111 11111111111111`111``111````````1111111111111111111 1111111111```11¶1````1`````````1111111111111111111 1111111``111¶¶¶¶`````````````111111111111111111111 11111`11¶¶¶¶¶¶¶¶````````````1111111111111111111111 111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``````````1111111111111111111111 11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``¶¶1`1¶¶11111111111111111111111 1111`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111 1111`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1```1¶¶¶¶¶¶¶¶1`11111111111111111111 111``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111 111`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111 11`1¶¶¶¶¶¶¶1``````1¶¶¶¶¶¶¶```111111111111111111111 11`1¶¶¶¶¶`````````¶¶¶¶¶11`````11111111111111111111 111¶¶¶¶¶¶1```````1¶¶¶¶1111``````111111111111111111 111¶¶¶¶¶¶¶1`````1¶¶¶¶1`1111``````11111111111111111 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶1`1111111`````1111111111111111 1`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111```111111111111111 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111`````111111111111 11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`11111111111```````1111111111 11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111`111¶¶¶¶¶```111``1111 11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1`1¶¶11¶¶¶11 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``11111¶¶¶¶¶1```1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 11`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``11```1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`1¶¶¶ 11`1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`1¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``¶¶¶¶1 1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶1111111````1¶¶¶11` 111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111````1111111¶¶¶11¶1111¶¶11¶¶¶¶1111 11`1¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶1111111¶¶¶1¶¶¶¶¶11111 11`1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``11¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1`1111 11`1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111 11111```1¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1```1111111 1111`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```1¶¶¶1``1111111111 1¶¶¶¶¶¶11`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```1¶¶¶¶1`11111111111 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11``1¶¶¶¶¶11111111111111 11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111````````¶¶¶¶¶1111111111111111 11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1```11111111111111 1111111````111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`11111111111111111 11111111111111``111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`111111111111111111 111111111111111111```1¶¶¶¶¶¶¶1`1111111111111111111

  ˛ *__Π___*。* ˚ ˚ ˛ ˚ ˛
  */______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛
  |田田 |門| ˚ ˛ ˚


  /█\︻┳═一¤ - - - - -
  / \

  ........̿̿ ̿ ̿̿ ̿̿'̿'̵͇̿̿з==(̾●̮̮̃̾•̃̾)==ε̵͇̿̿'̿'̿̿̿ ̿ ̿ ̿̿........ .....

  O
  |\\ __O
  _|_| \\

  O
  |\,O__
  _| ./ ?|_

  O.......O
  |\ __O /|
  _|_| \.`|_

  O
  |\ , O__
  _|_\ // \\__

  |^^^^^^^^^^^|______ ПРАЗДНИК
  |_____ПИВО_____|','''|'''''''''\____,, К НАМ
  |_______________| _|'____|____| ПРИХОДИТ
  *'(@)'(@)'''''''|(@)(@)******|(@)*

  ⎝⏠⏝⏠⎠ ⎞♥⎛

  |̅̅●̅̅|̅̅=̅̅|̅̅●̅̅] Мафон

  >(///)< конфета

  *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡_|͡͡͡▫ ͡ ͡͡π͡͡ ͡▫|.

  (̅_̅_̅_̅(̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̅_̅K̅E̅N̅T̅_̅_̅_̅̅_̅_̅_̅()

  ╬♥═╬
  ╬═♥╬
  ╬♥═╬
  ╬═♥╬
  ╬♥═╬
  ╬═♥╬
  ╬♥═╬
  ╬═♥╬

  ╔══╗♫♪♫♪
  ║██║
  ║(О)║
  ╚══╝

  Жизнь - хорошая штука... иωλdʞ ин ʞɐʞ.

  ʞин иʎх ɐн

  l٥ﻻ ﻉ√٥υ

  Loading... ██████████████] 99%

  |̳̿В̳̿|̶к̶о̶н̶т̶а̶к̶т̶е̶

  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

  [♀+♂= ? ]

  ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █

  ╔=====================================╗
  ║..........................................................................║
  ║..........................................................................║
  ╚=====================================╝

  ___________$$$$$$___________
  ___________$$$$$$___________
  ____________$$$$____________
  ____________$$$$____________
  ____________$$$$____________
  ____________$$$$____________
  ____________$$$$____________
  ____________$$$$____________
  ___________$$$$$$___________
  ___________$$$$$$___________
  ___________$$$$$$___________
  __________$$$$$$$$__________
  __________$$$$$$$$__________
  _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____
  ____$_____$$$$$$$$_____$____
  ___$______$$$$$$$$______$___
  ___$____________________$___
  ____$__________________$____
  _____$______$$$$______$_____
  _____$____$$____$$____$_____
  ____$_____$$____$$_____$____
  ___$________$$$$________$___
  __$______________________$__
  _$________________________$_
  _$________________________$_
  _$______$$$$$$$$$$$$______$_
  __$______________________$__
  ___$____________________$___
  ____$$$$____________$$$$____
  ________$$$$$$$$$$$$________

  ````````/ 7
  ```````/_(
  ```````|_|
  ```````|_|
  ```````|_|
  ```````|_|`/\
  `````/\|=|/`/
  `````\`|_|`/
  ``````)````\
  `````/`|_|``\
  ````/``-=-o`/
  ````\``/~\_/
  `````\/,

  Ąнглийские бЎ₭Вы

  A. Ą ą ǻ å â ã ā
  B. β ß δ Ђ
  C. Ç Ĉ ĉ ĉ ć ς Ḉ
  D. Đ Ď ď đ
  E. ξ Ē ∑ ? É Ę £ ę ε έ é è ę Ḝ ẽ ẻ ℮ ẹ
  F. (2; ғ
  G. Ģ ġ ĝ
  J. Ĵ į
  H. ħ ђ ң
  I. ĩ أ ï Ị î Ĭ
  K. Ķ Ќ ķ Ҝ ₭
  L. Ĺ Ļ Ľ Ŀ Ł ι
  M. m ₥
  N. Ņ Ň ń ŋ ñ η ₦
  O. Ø Ǿ Ō Θ ŏ ø ố σ ō
  P. ρ Þ ῥ
  R. Ŗ Ř ŗ
  S. Š ﮐ ş ﮚ ﻯ
  T. Ŧ ŧ † Ť
  U. Û ن ü ų Ū
  V.
  W. Ŵ
  X. χ Ҳ ҳ
  Y. ¥ γ Ў ұ ۳
  Z. ź Ž Ħ ت ® ¦ λ | Ґ ł ^ ۞ ▒ ₪ קּ סּ ٤ 1 · ฬ ๓ § Љ ط Ω ☆ ° TM ♠ ● ¤ © ∫ Ξ
  ∞ √ 人 ¤ۣۜ. ۩ ج ‡ ≈
  َﱢﱟﱡWﱡﱟﱢَ

  ‧ ‧ ‧ ⋱ ⋱ ⋮ ⋰ ⋰
  ‿ _ ‿ ⋱ ◯ ⋰ ‿ _ ‿
  ⌢ ~ ⌣⌢ ~ ⌣⌢ ~ ⌣⌢
  ~⁀~ ⁀~⁀~⁀~⁀~⁀~⁀~
  . . ..(),() .♥.(\.∕)
  . . . (__) . . .(__) . .Watching the sun go down
  . . .(_o_) . . (_o_). .in your garden...

  ♥ (●̮̮̃•̃)●̮̮̮̮̃̃•̃̃) ♥
  ♥ /█\ /█\♥
  ♥ ||_ ||_♥

  Ipod:
  ╔═══╗ ♪
  ║███║ ♫
  ║ (●) ♫
  ╚═══╝♪♪

  |͡͡͡ ▫͡ ͡͡π͡͡ ͡▫͡͡ |̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|͡͡͡ ▫͡ ͡͡π͡͡ ͡▫͡͡ |

  Shotgun : ︻┳═一

  *´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here

  ............(0 0)
  .---oOO-- (_)-----.
  ╔═════════════════╗
  ║ Type your message here!..║
  ╚═════════════════╝
  '----------------------oOO
  ........|__|__|
  .......... || ||
  ....... ooO Ooo

  ╔═.♥.══════╗
  ║Я люблю тебя║
  ╚══════.♥.═╝

  (¯`v´¯)
  `·.¸.·´
  ¸.·´¸.·¨) ¸.·¨)
  (¸.·´ (¸.·´ (¸.·¨¯` ♥l.o.v.e

  »-(¯`v´¯)-»

  _Π____
  /_____/\
  ║ 田 ║門║  ░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░

  ╰⊰⊹✿ ✿⊹⊱╮

  【✖】

  (¯`°v°`¯)
  _(_.^._)

  ▄█▀ █▬█ █ ▀█▀

  ⎝ᄽ⏝ᄿ⎠

  L
  O ‧ ‧ (¨`·.·´¨)
  V(¨`·.·´¨).·´
  E `·.¸.·

  ᄽൠᄿ

  ╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬█╬╬╬╬╬╬█╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬█╬╬╬╬╬╬╬╬█╬╣
  ╠╬██████████╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝

  __$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$$$$$$$$,, '._,'_$$$$$$$$$$$$$
  [email protected]:,$$$ $$$$$$$$$$$
  ______***[email protected]@$$$$$$$$$$$****
  __________,,,__*[email protected]$$$$$$,,,,,,
  _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
  ____*$$$$$$$$$$$$$*[email protected]@_*$$$$$$$$$$$$$
  ___,,*[email protected]__*$$$$$$$$$$$$$..
  _$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,
  *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___'*
  ______,,$*$,$$**'___________'***$$***,,

  ┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴
  ┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴
  ┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴┬┴

  ┌─┐ ─┐☮
  │▒│ /▒/
  │▒│/▒/
  │▒ /▒/─┬─┐
  │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘
  │▒┌──┘▒▒▒│
  └┐▒▒▒▒▒▒“”PEACE
   
 2.  

Поделиться этой страницей

Уважаемый пользователь!

Мы обнаружили, что вы блокируете показ рекламы на нашем сайте.

Просим внести его в список исключения или отключить AdBlock.

Наши материалы предоставляются БЕСПЛАТНО и единственным доходом является реклама.

Спасибо за понимание!